Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 36 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 36

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата в Община Лясковец за делегирана от държавата дейност “Образование”, считано от 01.11.2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.6, ал.7 от ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и Наредба № 1 от 2007 г. за определяне на заплатата в средното образование.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава средна месечна брутна работна заплата за функция “Образование”, в сила от 01.11.2007г., както следва:

1. Функция ОЗ “Образование” СМБРЗ - 460.05 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/