Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 1 / 06.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 1 от заседание
на ОбС, проведено на 06.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след получен резултат от проведено тайно гласуване – с 9 гласа “за”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира за Председател на Общински съвет – Лясковец общинския съветник Петър Иванов Славчев, ЕГН 3002261523, избран от листата на политическа партия “АТАКА”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/