Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 33 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 33

ОТНОСНО: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет – Лясковец – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на:

1. инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, както следва:
- за третото тримесечие на 2007 г. – в страната - гр.София – 72,00 лева.

2. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец, както следва:
- за четвъртото тримесечие на 2007 г. – в страната - гр.Русе и гр.Плевен – 12,00 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на:
1. Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:
- за третото тримесечие на 2007 г. – в страната – гр.София – 6,00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/