Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 3 / 15.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 15.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 3

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва:

Председател: Петър Иванов Славчев – от квотата на Политическа партия "АТАКА";

Членове:

1. д-р Людмил Хараламбев Гецов – от квотата на Обединение “ГЕРБ-ДСБ-ССД-ЗНС”;

2. Сергей Христов Добрев – от квотата на Обединение “ГЕРБ-ДСБ-ССД-ЗНС”;

3. Даниела Тодорова Арабаджиева – от квотата на Обединение “ГЕРБ-ДСБ-ССД-ЗНС”;

4. Николай Костадинов Николов – от квотата на Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ";

5. Христо Пенев Чемширов – от квотата на Политическа партия "АТАКА";

6. Георги Игнатов Найденов – от квотата на Политическа партия "АТАКА".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/