Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 34 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 34

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали младежи от село Мерданя, ул.”Върбан Георгиев” № 9, Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.1.3 и т.13.1 от Решение № 537/12.02.2007 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 1 000 лева на семейството на трагично загиналите при автомобилна катастрофа на 12 май 2007 година младежи:

–Мехмед Ефраимов Мустафов – ЕГН 8812168268;

–Мустафа Ефраимов Мустафов – ЕГН 8610068302.


2. Помощта да бъде изплатена на родителите на трагично загиналите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/