Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 617 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 617

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, становище с изх.№ 453/06.06.2007г. на директора на СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване пад наем за срок от 5 години на два броя павилиони за продажба на закуски с обща площ 30 кв.м, находящи се в сградата на СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец при първоначален месечен наем 139.71 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година /АОС-п № 7/23.01.1997г. и АОС-п № 59/12.03.2001г./.

2. Разходите, свързани с ползване на павилионите са за сметка на наемателя.

3. Условия по конкурса: В конкурса участват само лица, регистрирани по Търговския закон. В дейността на фирмата да е включено училищно столово хранене, да притежава опит в организиране храненето на ученици, учители и служители.

4. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на конкурса по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/