Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 607 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 607

ОТНОСНО: Процедура за замяна на земеделски имоти – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 4 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема предложението на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец, относно замяна на имоти /лозя/, частна общинска собственост с обща площ 147.999 дка, а именно:
- Имот № 54001, лозе, III категория с площ 55.998 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Етърски път”, актуван с АОС–ч №102/21.04.1997г. с пазарна оценка 50398.00 лв;
- Имот № 55001, лозе, III категория с площ 40.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Етърски път”, актуван с АОС–ч №103/21.04.1997г. с пазарна оценка 34000.00 лв;
- Имот № 110001, лозе, III категория с площ 52.001 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Етърски път”, АОС–ч №105/21.04.1997г. с пазарна оценка 48101.00 лв,
с имоти /ниви и лозя/ в землището на гр.Лясковец, собственост на Иван Димитров Вълчев, с обща площ от 166.262 дка, а именно:
- Имот № 38017, нива, III категория с площ 9.399 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Таков дол”, н.а.№52/13.04.2007г., с пазарна оценка 7472.00 лв;
- Имот № 79024, лозе, III категория с площ 0.711 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Къркеланов стубел” н.а.№53/07.02.2007г., с пазарна оценка 476.00 лв.;
- Имот № 82005, нива, III категория с площ 8.205 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Радиневище”, н.а.№181/31.01.2007г., с пазарна оценка 6113.00 лв.;
- Имот № 86004, нива, III категория с площ 5.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Зайков кладенец”, н.а.№73/14.05.2007г., с пазарна оценка 3750.00 лв;
- Имот № 89022, нива, III категория с площ 4.930 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Ръта” н.а.№182/31.01.2007г., с пазарна оценка 3796.00 лв;
- Имот № 93035, лозе, III категория с площ 4.414 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Глоговец”, н.а.№112/03.05.2007г., с пазарна оценка 3642.00 лв.;
- Имот № 96013, лозе, III категория с площ 2.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Динков дол”, н.а.№185/28.12.2006г., с пазарна оценка 1440.00 лв. ;
- Имот № 103025, нива, III категория с площ 11.304 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Глоговец”, н.а.№53/13.04.2007г., с пазарна оценка 9552.00 лв.;
- Имот № 110028, лозе, III категория с площ 1.501 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Етърски път”, н.а.№51/13.04.2007г., с пазарна оценка 1118.00 лв.;
- Имот № 116007, нива, IV категория с площ 3.001 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Бобев кладенец”, н.а.№52/13.04.2007г., с пазарна оценка 1991.00 лв.;
- Имот № 123031, нива, III категория с площ 0.931 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Писунка”, н.а.№52/13.04.2007г., с пазарна оценка 717.00 лв.;
- Имот № 154017, лозе, III категория с площ 10.230 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№154/06.04.2007г., с пазарна оценка 8644.00 лв.;
- Имот №154072, лозе, III категория с площ 0.542 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№70/08.02.2007г., с пазарна оценка 404.00 лв.;
- Имот № 154073, лозе, III категория с площ 0.558 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№70/08.02.2007г., с пазарна оценка 416.00 лв.;
- Имот № 155034, лозе, III категория с площ 9.999 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№80/23.11.2006г., с пазарна оценка 8199.00 лв.;
- Имот № 156024, лозе, III категория с площ 5.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№70/08.02.2007г., с пазарна оценка 4100.00 лв.;
- Имот № 158046, лозе, IV категория с площ 1.074 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кинов баир”, н.а.№111/03.05.2007г., с пазарна оценка 690.00 лв.;
- Имот № 158048, лозе, IV категория с площ 0.322 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кинов баир”, н.а.№70/08.02.2007г., с пазарна оценка 207.00 лв.;
- Имот № 163010, лозе, III категория с площ 4.001 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Стубела”, н.а.№182/31.01.2007г., с пазарна оценка 3081.00 лв.;
- Имот № 166029, лозе, III категория с площ 9.001 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№53/13.04.2007г., с пазарна оценка 7156.00 лв.;
- Имот № 166032, лозе, III категория с площ 7.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№31/25.04.2007г., с пазарна оценка 5775.00 лв.;
- Имот № 166058, лозе, III категория с площ 2.341 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Кръста”, н.а.№70/08.02.2007г., с пазарна оценка 1686.00 лв.;
- Имот № 169004, лозе, III категория с площ 2.811 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Сухи дол”, н.а.№185/28.12.2006г., с пазарна оценка 2375.00 лв.;
- Имот № 171011, лозе, III категория с площ 5.001 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Турски път”, н.а.№12/09.05.2007г., с пазарна оценка 4251.00 лв.;
- Имот № 172013, лозе, III категория с площ 4.000 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Турски път”, н.а.№51/13.04.2007г., с пазарна оценка 3180.00 лв.;
- Имот № 182005, нива, III категория с площ 9.397 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Радиневище”, н.а.№51/26.04.2007г., с пазарна оценка 7283.00 лв.;
- Имот № 182013, нива, III категория с площ 4.837 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Радиневище”, н.а.№7/11.04.2007г., с пазарна оценка 3483.00 лв.;
- Имот № 183014, лозе, III категория с площ 3.499 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Стан.поле”, н.а.№51/26.04.2007г., с пазарна оценка 2624.00 лв.;
- Имот № 187019, нива, IV категория с площ 13.021 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Мандра”, н.а.№147/25.04.2006г., с пазарна оценка 8359.00 лв.;
- Имот № 198014, нива, II категория с площ 11.159 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Чертовчица”, н.а.№53/13.04.2007г., с пазарна оценка 10735.00 лв.;
- Имот № 237004, нива, III категория с площ 8.343 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Стайковец”, н.а.№73/14.05.2007г., с пазарна оценка 7092.00 лв. ;
- Имот № 239001, нива, III категория с площ 2.730 дка в землището на гр.Лясковец, м.”Вач.кория”, н.а.№53/07.02.2007г., с пазарна оценка 2034.00 лв.

2. Разликата в стойността на имотите в размер на 658.00 лв. да се доплати от заменителя Иван Димитров Вълчев на Община Лясковец в брой или по банков път по сметката на Община Лясковец: Банка ДСК - гр.Лясковец, IBAN: 38STSA93008405845000 BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600

3. Заменителят Иван Димитров Вълчев да заплати на Община Лясковец 2% режийни разноски в размер на 2649.98 лв. по сметката на Община Лясковец: Банка ДСК-гр.Лясковец, IBAN: 38STSA93008405845000 BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

4. Заменителят Иван Димитров Вълчев да заплати на Община Лясковец 2% местен данък в размер на 2649.98 лв. по сметката на Община Лясковец: Банка ДСК-гр.Лясковец, IBAN: 38STSA93008405845000 BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.

5. Заменителят Иван Димитров Вълчев да заплати на Община Лясковец такса в размер на 8.00 лв. за участие в производство по замяна, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

6. Възлага на кмета на Общината да подготви заповед и сключи договор за замяна на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/