Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 556 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 556

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 539/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на обект – общинска собственост: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ - за обществено обслужване, с площ 210 кв.м, кв.54 по ПУП на гр.Лясковец, в т.ч. павилион – метална конструкция, с площ 25.00 кв.м /АОС-ч № 597/12.02.2007г./ при начална конкурсна цена 4 978 лева с ДДС.

2. Условията, по които ще се оценяват кандидатите са, както следва: предложена цена, проект за бъдещо развитие, инвестиции, разкриване на работни места за жители на Общината.

3. Други условия: забрана за промяна предназначението на обекта по проекта за бъдещо развитие в конкурсното предложение и забрана за извършване на сделки с вещнопрехвърлителен ефект с обекта за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността. В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по Търговския закон.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка в размер на 100 лв. (сто лева) за обекта да се заплати в касата на Общината; такса административна услуга - 8 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

6. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50 лв. в срок до 16.45 часа на 11.05.2007г.

7. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни предхождащи датата на подаване на конкурсните предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

8. Депозит – 10% от началната конкурсна цена – 4 978 лева, който е в размер на 497.80 лв. се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

9. Конкурсни предложения за обекта се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45 часа на 16.05.2007г.

10. Възлага на кмета на Общината провеждането на конкурса и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/