Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 580 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 580

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки, както следва:
1.1. Гаражи от №1 до № 9 включително, със застроена площ 21 кв.м;
Гараж № 15 със застроена площ 34 кв.м;
Гаражи от № 16 до № 28 включително, със застроена площ 21 кв.м върху УПИ І – за гаражи и обслужване, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец.

1.2. Гаражи с № 3 и № 14 със застроена площ 21 кв.м върху УПИ ХV – за гаражи и обслужване, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец.

1.3. Гаражи с № 13, № 14 и № 21 със застроена площ 21 кв.м върху УПИ ХІХ – за гаражи и обслужване, кв.6 по ПУП на гр.Лясковец.

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:
2.1. На 18.06.2007г. от 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30ч. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
2.2. На 19.06.2007г. от 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30ч. за гаражни клетки с №№ 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
2.3. На 20.06.2007г. от 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00ч. за гаражни клетки с №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
2.4. На 21.06.2007г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30ч. за гаражни клетки с №№ 3 и 14 върху УПИ ХV, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец и гаражни клетки №№ 13, 14 и 21 върху УПИ ХІХ, кв.6 по ПУП на гр.Лясковец.

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на една гаражна клетка е 390 лв. /триста и деветдесет лева/ със застроена площ 21 кв.м и 630 лв. /шестстотин и тридесет лева/ със застроена площ 34 кв.м.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от обявяване на заповед по чл.66, ал.1 от НРУПРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 5.36 лв. се заплащат в касата на Общината; такса административна услуга 8.00 лв. се заплаща в Информационния център в Общината. Не парични платежни средства не се приемат.
5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45 ч. на 15.06. 2007г.

7. Определя стъпка на наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Молба за участие в търга се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45ч. на деня, предхождащ датата на търга.

9. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр. Лясковец, ул. “Стойчо Куркев” № 15-21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на дати, както следва:
11.1. На 25.06.2007г. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
11.2. На 26.06.2007г. за гаражни клетки с №№ 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
11.3. На 27.06.2007г. за гаражни клетки с №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 върху УПИ І, кв.2 а по ПУП на гр.Лясковец;
11.4. На 28.06.2007г. за гаражни клетки с №№ 3 и 14 върху УПИ ХV, кв.3 по ПУП на гр.Лясковец и гаражни клетки №№ 13, 14 и 21 върху УПИ ХІХ, кв.6 по ПУП на гр.Лясковец.

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45ч. на 22.06.2007г.

13. Молба за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на кмета на Общината провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/