Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 15 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 15

ОТНОСНО: Определяне на представителство на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел – Местна инициативна група, учредена съвместно с Община Златарица, Община Стражица и представители на бизнеса и неправителствените организации, намиращи се на територията на трите общини, създадена с цел прилагане на подхода ЛИДЕР+.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя кмета на Община Лясковец - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова да представлява Общината в Сдружението.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/