Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 547 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 547

ОТНОСНО: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение през 2006 година на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/