Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 27 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 27

ОТНОСНО: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове да е от 5 члена.

2. Определя за председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ - Петър Иванов Славчев – председател на Общински съвет – Лясковец.

3. Определя за членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ:
- Георги Христов Петров – заместник кмет на Община Лясковец.
- Стефан Йорданов Кочемидов - представител на Община Лясковец.
- магистър-инж. Петя Тодорова Дойчинова - представител на Община Лясковец.
- Дочка Тодорова Стоименова - представител на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/