Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 581 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 581

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец и Подробна схема № 21 за с.Джулюница.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на терен за поставяне на павилион за търговска дейност с площ 3.14 кв.м, находящ се в северната част на терен за озеленяване, кв.47 по ПУП на с.Джулюница /АОС-п № 45/10.05.1999г./, при първоначален месечен наем в размер на 4.49 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/