Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 610 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 610

ОТНОСНО: Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.187, ал.2, във връзка с чл.185, ал.2 от Търговския закон, чл.2 и чл.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с Раздел VІ “Сделки с акции” от Устава на “Раховецгаз 96” АД, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението относно продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/