Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 553 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 553

ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв. 82 по ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87, чл.88, ал.1 и чл.89, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за концесионер на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв.82 по ПУП на гр.Лясковец, актуван с АОС-п №77/11.04.2006г. “ОБЕДИНЕНИЕ КРАСИМИРА КОЦЕВА - КРАСИМИРА БОЕВА” - гр.Горна Оряховица.

2. Определя за предмет на концесията услуга по управление и поддържане на обекта на концесията, съгласно чл.2, ал.3, т.2 от Закона за концесиите, с допълнение към основния предмет - частични строително-монтажни работи, съгласно чл.4, ал.2, т.2 от същия закон.

3. Определя срок на концесията - 20 години, считано от датата на подписване на концесионния договор.

4. Определя размер на концесионното плащане, както следва:
а/ еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - 1200 лв.
б/ годишно концесионно плащане - 1200 лв., дължимо както следва: през първата година - в едномесечен срок от сключването на договора; през следващите години до края на срока на договора - до края на месец януари на текущата година.

5. Определя гаранция за изпълнение на задълженията на концесионния договор в размер на 1200 лв., дължима към датата на влизане в сила на концесионния договор, внесена в брой или по банков път по сметката на Община Лясковец, Банка “ДСК” - гр.Лясковец, IBAN BG02STSA93003300702086, BIC STSABGSF.

6. Определя цени на предоставяните услуги в обекта на концесията, както следва:
а/ безвъзмездни услуги, предоставени на деца до 14 г. възраст и на ученици, при провеждане на часове по физическо възпитание;
б/ цена на платените услуги - от 10 лв. до максимум 3% от средната месечна работна заплата за страната за един час заетост.

7. Определя общ размер на инвестициите, вложени в обекта на концесията - 229000 лв. Разпределението на вложените средства по видове дейности и графикът за изпълнението им са посочени в Инвестиционната програма и График за изпълнение на дейностите, които представляват неразделна част от договора за предоставяне на концесия.

8. Определя срок за сключване на концесионен договор след изтичане на 10-дневния срок от обнародването на решението за определяне на концесионер в Държавен вестник, когато не е подадена жалба или не е направено искане за налагане на временна мярка.
Концесионерът следва да подпише договора в 14-дневен срок след изтичане на горепосочения срок за обжалване.

9. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите законови процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му.
Задължава кмета на Общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Р България.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/