Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 649 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 649

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-1230/04.07.2007г. от ЕТ “Анелия – Тина Диева” гр.Лясковец, представляван от Тина Цанева Диева.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Анелия – Тина Диева” гр.Лясковец, представляван от Тина Цанева Диева – наемател за обект: общински терен №1 в УПИ ХХІХ – за ж.с. и магазини, кв.76, гр.Лясковец за поставяне на павилион с площ от 3.00 кв.м за продажба на стоки до 19.11.2012 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/