Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 641 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 641

ОТНОСНО: Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.4, ал.1 от Договор от 11.05.2007г., сключен между Община Лясковец, “Екопак България” АД и “Титан Чистота” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/