Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 537 / 12.02.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 12.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 537

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; чл.11 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, ПМС № 20 от 02.02.2007г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година; РМС 926/29.12.2006г. на Министерски съвет и Наредбата на Общински съвет по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2007 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

А. По приходите - 4 349 136 лв., в това число разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.

1.1. приходи с държавен характер - 2 194 179 лв.
1.1.1. трансфер на преотстъпения данък
по ЗДДФЛ съгл. чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007г. - 2 163 450 лв.
1.1.2. преходен остатък - 30 729 лв.

1.2. приходи с общински характер - 2 154 957 лв.
1.2.1. данъчни приходи - 262 000 лв.
1.2.2. неданъчни приходи - 751 897 лв.
1.2.3. обща изравнителна субсидия - 259 700 лв.
1.2.4. за компенсиране на пътния данък - 100 300 лв.
1.2.5. целева субсидия за капитални разходи - 105 700 лв.
1.2.6. за ремонт на общински пътища - 91 300 лв.
1.2.7. за зимно поддържане и снегопочистване - 15 700 лв.
1.2.8. преходен остатък - 688 067 лв.
1.2.9. задължения по финансов лизинг - - 119 707 лв.
Б. По разходите - 4 349 136 лв., съгласно Приложение 2
в т.ч. - държавни дейности - 2 194 179 лв.
- общински дейности - 2 103 022 лв.
в т.ч. дофинансиране /Приложение 3/ - 51 935 лв.

1.3. Разпределен по функции:
- Функция “Общи държавни служби” - 821 108 лв.
в т.ч дофинансиране - 51 935 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 70 265 лв.
- Функция “Образование” - 1 627 851 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 259 069 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 174 184 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 550 352 лв.
- Функция “Почивно, култура и религиозно дело”- 144 134 лв.
- Функция “Икономически дейности и услуги” - 643 031 лв.
- Функция IХ “Други” - 59 142 лв.
в т.ч. резерв - 15 000 лв.

Приема следните лимити за разходи:

2. Социално – битови разходи на персонала в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения.

3. Утвърждава СМБРЗ от 01.01.2007г. за дейност 524 “Домашен социален патронаж и други соц. услуги” за 10 броя персонал в размер на 259.27 лева.

4. Утвърждава средства за издръжка на клубове на пенсионера, на инвалида и клуб за социални и младежки дейности, във връзка със социалната дейност на Общината, в размер на 43 449 лева.

5. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2007г. в размер на 3 300 лева.

6. Определя за изплащане на пътни разходи 90% от действителните такива на правоимащи служители в Община Лясковец.

6.1. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на длъжностите по предложение на съответните ръководители на бюджетните звена.

7. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата, съгласно чл.23 от Закона за народните читалища в размер на 99 188 лв., както следва:
гр. Лясковец - 69 431,60 лв. /за 14 субсидирани бройки/
с. Джулюница - 7 439,10 лв. /1,5 субсидирана бройка/
с. Козаревец - 7 439,10 лв. /1,5 субсидирана бройка/
с. Добри дял - 4 959,40 лв. /1 субсидирана бройка/
с. Драгижево - 4 959,40 лв. /1 субсидирана бройка/
с. Мерданя - 4 959,40 лв. / 1 субсидирана бройка/

7.1. Приема разчет за целеви разходи:
- помощи за погребения – 200 лв.
- членски внос в неправителствени организации – 3 960 лв.
- други помощи, след Решение на Общински съвет – 1 000 лв.
Общо: – 5 160 лв.

7.2. Субсидия за подпомагане на спортни и туристически клубове, съгласно чл.59, ал.2 от ЗФВС, както следва:

- ТД “Янтра”, – 800 лв.
в т.ч. клуб по ориентиране – 400 лв.
- ФК “Левски” гр. Лясковец – 800 лв.
- ФК Джулюница – 800 лв.
- ФК Козаревец – 800 лв.
- ФК Добри дял – 800 лв.
- ХК “Владислав” с.Джулюница – 1 000 лв.
Общо: - 5 000 лв.

Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

8. Приема Инвестиционната програма – разходи за Капитални вложения за 2007г. и разходи за текущ ремонт, съгласно Приложение № 4.

9. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове в съответствие с Приложение 10 към § 38 от ЗДБРБ – 2007г. Приложение 5.

10. Определя /съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от ЗОД/:

10.1. Максималния размер на общинския дълг – 488 795 лв.

10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 369 088 лв.

10.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница – 119 707 лв.
- лихви – 39 952 лв.
- такси – 4 190 лв.
Общо: – 163 849 лв.

11. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 6.

11.1. Задължава кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2007г.

12. Възлага на Кмета на Общината:

12.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

12.2. Във връзка с прилагане на чл.10, ал.2 от ЗДБРБ за 2007г. да определи приоритети на разходи за делегираните от държавата дейности.

12.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации /второстепенни разпоредители с бюджетни кредити/ при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните процедури по актуализираната СФУК.

12.4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на държавния трансфер на ДДФЛ.

12.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя, донора.

12.6. Да организира и контролира подготовката на проекти и привличане на партньори за подпомагане при кандидатстването на Общината за средства от Структурните фондове и други финансови инструменти на ЕС.

12.7. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

13. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на Общината за бюджетната 2007 година, съгласно чл.27 от ЗОБ.

13.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в местни дейности.

13.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/