Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 31 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 31

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2008 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2007 година на Община Лясковец.
2.Предложение за преразпределяне на остатъка от средства в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2007 година на Община Лясковец.
3.Приемане на план-сметка, метода за определяне и размера на такса битови отпадъци за 2008 година.
4.Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2008 година и План-сметка относно необходимите средства за изпълнението му.
5.Приемане на годишен план за приватизация на обекти съгласно ЗПСК през 2008 година.
6.Приемане на годишен списък с продажби по Закона за общинската собственост за 2008 година.
7.Управление и разпореждане с общинска собственост.
8.Доклад на ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) и “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, във връзка с процеса на ликвидация на дружествата.
9.Питания

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2008 година, в. т.ч.:
•Приемане на инвестиционна програма на Общината за 2008 година;
•Утвърждаване на приходно-разходните сметки на извънбюджетни средства и фондове.
2. Анализ и перспективи за развитие на образованието в Община Лясковец.
3. Актуализация на Общинската програма за развитие на спорта на територията на община Лясковец. Приемане на Общински спортен календар за 2008 година.
4. Отчет за здравната дейност на “Медицински център І-Лясковец” ЕООД през 2007 година, съпоставена с 2005 г. и 2006 г.
5. Отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.
6. Управление и разпореждане с общинска собственост.
7. Информация, във връзка с обществения ред и безопасността на територията на община Лясковец.
8. Питания

МЕСЕЦ МАРТ
1.Отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец.
2.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2008 година в община Лясковец.
3.Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец и мерки за подобряване.
4.Предложение за утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за първото тримесечие на 2008 година.
5.Управление и разпореждане с общинска собственост.
6.Питания

МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Състояние и проблеми на общия устройствен план на град Лясковец и съставните села.
2.Разглеждане проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.
3.Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2007 година.
4.Отчет на “Медицински център І-Лясковец” ЕООД за 2007 година и информация за дейността на дружеството през 2008 година.
5.Управление и разпореждане с общинска собственост.
6.Питания

МЕСЕЦ МАЙ
1.Приемане план за управление при кризи.
2.Разглеждане дейността на читалищата и мерки за подпомагането им.
3.Информация за осъществяваната социална политика на територията на общината.
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.
5.Питания

МЕСЕЦ ЮНИ
1.Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2008 година.
2.Информация за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на община Лясковец.
3.Предложение за утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2008 година.
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.
5.Предложения относно утвърждаване на почетни граждани и носители на годишни награди на община Лясковец.
6.Питания

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/