Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 652 / 30.08.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 652

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБ на Република България за 2007г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Разпределя целева субсидия за капиталови разходи, при преизпълнение на приходите по Републиканския бюджет за 2007г., съгласно Приложение 11 към 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ, както следва по населени места:

1.гр. Лясковец - 13 500 лв.

2.с. Джулюница - 3 000 лв.

3.с.Добри дял - 4 000 лв.

4.с.Козаревец - 4 000 лв.

5.с.Драгижево - 2 000 лв.

6.с.Мерданя - 3 000 лв.
----------------------------------------

общо: - 29 500 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/