Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 651 / 30.08.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 651

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.3 и ал.5 от ПМС №175 от 24.07.2007г., съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175 от 24.07.2007г., при спазване изискванията на Решение на Министерски съвет № 926 от 29.12.2006г. и в изпълнение на писма на Министерство на финансите – дирекция “Финанси на общините” № ФО 43/27.07.2007г. и № ФО 45/24.07.2006г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА; писма на Министерство на финансите – дирекция “Финанси на общините” № ФО - 43/27.07.2007г. и № ФО - 45/24.07.2006г., министърът на финансите диференцира за общинска администрация и съгласува с министъра на здравеопазването и на труда и социалната политика средни месечни брутни работни заплати за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет по функции от Единната бюджетна класификация считано от 01.07.2007, както следва:

1. Функция 01 – “Общи държавни служби”
Група А - “Изпълнителни и законодателни органи”

- дейност – 122 “Общинска администрация”
52 бр. СМБРЗ – 493,47 лв. средства за РЗ 153 963 лв.

2. Функция 03 “Образование”
210 бр. СМБРЗ - 389,87 лв. средства за РЗ 491 236 лв.

3. Функция 04 “Здравеопазване”
44 бр. СМБРЗ – 281.67 лв. средства за РЗ 74 361 лв.

4. Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
3 бр. СМБРЗ – 285.47 лв. средства за РЗ 5 138 лв.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.6, ал.3 от ПМС №175 от 24.07.2007г. общинският съвет определя средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата за местните дейности, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.07.2007г., по функции, както следва:

1. Функция 01 – “Общи държавни служби”
Група А - “Изпълнителни и законодателни органи”
- дейност 122 “Общинска администрация”
10.5 бр. СМБРЗ - 326.43 лв. средства за РЗ 20 565 лв.

2. Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
- дейност 524 “Домашен социален патронаж”
10 бр. СМБРЗ – 285,20 лв. средства за РЗ 17 112 лв.

3. Функция 06 “Жил. строит., БКС и опазване на околната среда”
17 бр. СМБРЗ - 305.28 лв. средства за РЗ 31 139 лв.

4. Функция 07 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
- дейност 714 “Поддръжка спортни бази”
1 бр. СМБРЗ – 292,12 лв. средства за РЗ 1 753 лв.

- дейност 741 “Радиотранслационни възли”
3 бр. СМБРЗ – 348.70 лв. средства за РЗ 6 277 лв.

5. Функция 08 “ Икономически дейности и услуги”
- дейност 829 “Полска охрана”
6 бр. СМБРЗ – 279.08 лв. средства за РЗ 10 047 лв.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175/24.07.2007г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата и процент прослужено време, съгласно КТ и КТД, считано от 01.07.2007г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец 1147 лв.

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 550 лв.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 550 лв.

4. Димитър Василев Василев – кмет на с.Добри дял 550 лв.

5. Стефан Георгиев Михайлов – кмет на с.Драгижево 535 лв.

6. Стефан Иванов Драгански – кмет на с.Мерданя 535 лв.


На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 01.07.2007г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет гр.Лясковец – Валентин Кръстев Трайков в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Общината - 1032 лв. и процент прослужено време, съгласно КТ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/