This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2016 г.


Решение № Дата Относно
212 29.12.2016 План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 година.
211 29.12.2016 Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2016 година.
210 29.12.2016 Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
209 29.12.2016 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.
208 29.12.2016 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
207 29.12.2016 Собствеността на Регионална система за управление на отпадъците – Регион Велико Търново (РСУО) като съвкупност от земя, сгради и съоръжения.
206 29.12.2016 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2017 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
205 29.12.2016 Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2017 година.
204 29.12.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
203 29.12.2016 Приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
202 29.12.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
201 29.12.2016 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.
200 13.12.2016 Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за промени в устава на дружеството.
199 13.12.2016 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец.
198 29.11.2016 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
197 29.11.2016 Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.
196 24.11.2016 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.
195 24.11.2016 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.
194 24.11.2016 Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.
193 24.11.2016 Решение за одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване в квартал 157.
192 24.11.2016 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП - ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлен имот с № 145049 и поземлен имот с № 145050 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.
191 24.11.2016 Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2017 година.
190 24.11.2016 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските на територията на Община Лясковец.
189 24.11.2016 Приемане Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец.
188 24.11.2016 Одобряване на споразумение за партньорство по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г.
187 24.11.2016 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
186 24.11.2016 Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.
185 24.11.2016 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.
184 27.10.2016 Приемане на изменение на Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.
183 27.10.2016 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2016 година.
182 27.10.2016 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
181 27.10.2016 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.
180 27.10.2016 Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2017 година.
179 27.10.2016 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2016 - 2017 година в Община Лясковец.
178 27.10.2016 Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Кристина Стефанова Йорданова с адрес с.Джулюница, ул. „Лозарска” № 1.
177 27.10.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
176 27.10.2016 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2016 г.
175 29.09.2016 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
174 29.09.2016 Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2017 година и определяне начина на ползването й.
173 29.09.2016 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-1264 в кв.67 и граничеща с него част от урегулиран поземлен имот „за озеленяване” между квартал 67 и квартал 68.
172 29.09.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.
171 29.09.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
170 29.09.2016 Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
169 29.09.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
168 29.09.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
167 29.09.2016 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
166 29.09.2016 Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2017 година - 2019 година.
165 29.09.2016 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.
164 07.09.2016 Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството и промени в устава на дружеството.
163 07.09.2016 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
162 07.09.2016 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
161 07.09.2016 Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2016/2017 година.
160 25.08.2016 Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр. Лясковец.
159 25.08.2016 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”.
158 25.08.2016 Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост.
157 25.08.2016 Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.
156 25.08.2016 Приемане на изменение на Решение № 97/28.04.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
155 28.07.2016 Отпускане на финансови помощи.
154 28.07.2016 Предложение за финансово подпомагане.
153 28.07.2016 Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
152 28.07.2016 Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец, за периода ноември 2015 година - юни 2016 година.
151 28.07.2016 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, за периода от 1 януари 2016 година до 30 юни 2016 година.
150 28.07.2016 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.
149 28.07.2016 Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.
148 28.07.2016 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VI - за озеленяване, в квартал 157 по ПУП на гр.Лясковец.
147 28.07.2016 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за част от поземлен имот № 140001 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.
146 28.07.2016 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.
145 28.07.2016 Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново за регулаторния период 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.
144 28.07.2016 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане - 1896” - с.Джулюница”.
143 28.07.2016 Промяна на вида на предоставяната от Община Лясковец социална услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” като държавно делегирана дейност с капацитет двадесет потребители, в социалната услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност с капацитет тридесет потребители, считано от 01.01.2017 г.
142 28.07.2016 Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2016/2017 година.
141 28.07.2016 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
140 19.07.2016 Приемане на План за финансово оздравяване на Община Лясковец.
139 19.07.2016 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.
138 19.07.2016 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2016 година.
137 19.07.2016 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година.
136 19.07.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.
135 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
134 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
133 23.06.2016 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
132 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
131 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
130 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
129 23.06.2016 Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.
128 23.06.2016 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
127 23.06.2016 Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
126 23.06.2016 Предложение за допълнение на Решение № 48 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.
125 23.06.2016 План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.
124 23.06.2016 Изключване на имот - частна общинска собственост от Годишния план за приватизация и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
123 23.06.2016 Разпореждане с имот - частна общинска собственост.
122 23.06.2016 Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 258014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Брода”.
121 23.06.2016 Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015/2016 г., сравнена с предходната стопанска 2014/2015 г.
120 23.06.2016 Инициатива за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми, живущи в община Лясковец.
119 23.06.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.
118 23.06.2016 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
117 23.06.2016 Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година.
116 23.06.2016 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
115 23.06.2016 Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Лясковец.
114 23.06.2016 Разглеждане точка 14 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2016 г. на закрито заседание.
113 30.05.2016 Предложение за представяне на годишен отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, през месец юни 2016 г.
112 30.05.2016 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
111 30.05.2016 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
110 30.05.2016 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”.
109 30.05.2016 Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проектно предложение „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.
108 30.05.2016 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година, одобрена с Протокол от 13.05.2016 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
107 30.05.2016 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2017 година.
106 30.05.2016 Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Лясковец 2016 - 2020 година.
105 30.05.2016 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.
104 30.05.2016 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.
103 28.04.2016 Предложение за допълнение към Решение № 48 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.
102 28.04.2016 Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост.
101 28.04.2016 Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.
100 28.04.2016 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.
99 28.04.2016 Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
98 28.04.2016 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
97 28.04.2016 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
96 28.04.2016 Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2016 година в Община Лясковец.
95 28.04.2016 Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2015 година.
94 28.04.2016 Приемане на „Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2016 - 2018 година“ и План за изпълнение на Стратегията за 2016 година.
93 28.04.2016 Определяне възнаграждението на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
92 28.04.2016 Предложение, във връзка с дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
91 28.04.2016 Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2015 година.
90 28.04.2016 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.
89 28.04.2016 Съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Стратегия за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
88 28.04.2016 Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2016 година.
87 12.04.2016 Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
86 31.03.2016 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
85 31.03.2016 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 година.
84 31.03.2016 Изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, точка VІ. Наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд.
83 31.03.2016 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 г.
82 31.03.2016 Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 година, приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
81 31.03.2016 Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.
80 31.03.2016 Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2016 година.
79 31.03.2016 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
78 31.03.2016 Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
77 31.03.2016 Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на извънредно събрание.
76 31.03.2016 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
75 31.03.2016 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2017- 2019 година.
74 22.03.2016 Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за преобразуване на акционерното дружество в дружество с ограничена отговорност.
73 22.03.2016 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.
72 22.03.2016 Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.
71 25.02.2016 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
70 25.02.2016 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.
69 25.02.2016 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
68 25.02.2016 Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
67 25.02.2016 Обявяване на имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.
66 25.02.2016 Обявяване имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
65 25.02.2016 Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и парцеларен план (ПУПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”.
64 25.02.2016 Утвърждаване на Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г., както и определяне на правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
63 25.02.2016 Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.”, по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”.
62 25.02.2016 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.
61 25.02.2016 Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2015 година
60 28.01.2016 Ново обсъждане на Решение № 42 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-334/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.
59 28.01.2016 Ново обсъждане на Решение № 29 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-335/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.
58 28.01.2016 Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.
57 28.01.2016 Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасе със сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия – пътна връзка на обект „Представителство на селскостопанска техника”, разположен в поземлен имот с № 063031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, след промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с № 063030 и № 000235 - земеделска земя.
56 28.01.2016 Решение за съгласуване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасето на довеждаща техническа инфраструктура - „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с.Бряговица, община Стражица, от помпена станция ПС „Джулюница” до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на населеното място”.
55 28.01.2016 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2015 година.
54 28.01.2016 Приемане на Общински план за младежта за 2016 година.
53 28.01.2016 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.
52 28.01.2016 Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2016 г.
51 28.01.2016 Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.
50 28.01.2016 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година.
49 28.01.2016 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.
48 28.01.2016 Отпускане на еднократна парична помощ на пострадалите в автомобилна катастрофа и на семейството на трагично загинал в нея жител на Община Лясковец.
47 14.01.2016 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт на санитарни помещения, отводняване и възстановяване на настилка във вътрешно дворно пространство“.
46 14.01.2016 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |