Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 154 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 154

ОТНОСНО: Предложение за финансово подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с вх.№ 244/28.07.2016 г., за финансово подпомагане.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/