Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 47 / 14.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 14.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 47

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт на санитарни помещения, отводняване и възстановяване на настилка във вътрешно дворно пространство“.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Общинския план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт на санитарни помещения, отводняване и възстановяване на настилка във вътрешно дворно пространство“, по Мярка М02 на Проект „Красива България” по обявена процедура за набиране на кандидати за 2016 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на минимум 52 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 38 000 лева.

3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/