Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 164 / 07.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 07.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 164

ОТНОСНО: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството и промени в устава на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец при провеждане на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По точка 1 от дневния ред - Вземане на решение на основание чл. 203 от ТЗ за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, да гласува „против“ за вземане на следното решение: „Извънредното общо събрание на акционерите, на основание чл. 203 от ТЗ взема решение за едновременно намаляване и увеличаване капитала на дружеството, като намалението на капитала се извършва с цел покриване на загуби в размер на 147 063 лв., чрез обезсилване на акции – общо 147 056 бр. акции с номинална стойност от 1 лев, пропорционално на притежаваните от акционерите акции, като след намалението, капиталът достигне 210 657 лв., съответно увеличението на капитала се извършва с цел извършване на инвестиции и покриване нуждата от оборотни средства, чрез издаването на нови 30 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев, като увеличението бъде извършено на основание чл. 194, ал. 1 от ТЗ, при което капиталът достигне сумата от 240 657 лв., разпределен в 240 657 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Всеки акционер в дружеството има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, се погасява в срок от един месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акции, обявена заедно с решението на ОСА за увеличаване капитала на дружеството, респективно едновременното намаляване и увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 203 от ТЗ, вр. чл. 202, ал. 2 от ТЗ, чл. 200, т. 2 от ТЗ и чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ. В случай, че след изтичането на срока за записване на акции, пропорционално на притежаваните такива преди увеличението на капитала, останат незаписани акции, право да придобият същите имат акционерите записали нови акции от увеличението на капитала, пропорционално на притежаваните от тях преди увеличението. Това право се погасява в 10-дневен срок от изтичането посочения по-горе едномесечен срок. Ако и след изтичането на този 10-дневен срок останат незаписани акции от увеличението на капитала, същите могат да бъдат записани в 3-дневен срок от акционерите записали акции от увеличението при условията по-горе. Всеки акционер е длъжен да внесе най-малко 25 % от стойността на записаните акции в 7-дневен срок от датата на записването на всеки един от етапите на увеличението на капитала. В противен случай акционерът губи автоматично правото си да участва в следващ етап от увеличението на капитала, в случай, че са останали свободни и незаписани или незаплатени в срок акции. След изтичането на последния срок, с оглед записаните акции от увеличението на капитала, същият се увеличава на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ с размера на реално записаните и заплатени в размер минимум 25 % от номиналната и емисионната им стойност акции“.

2. По точка 2 от дневния ред - Промени в устава на дружеството, да гласува „против“ за вземане на следното решение: „Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за изменение на чл. 6 от устава на дружеството, който придобива съдържание на основание взетите по-горе решение, и с оглед реално извършеното на основание чл. 203 от ТЗ едновременно намаление и увеличение на капитала на дружеството и при условията на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/