Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 105 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 105

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51 от Закона за общинската собственост и чл.17, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 1045110514, насрочено за 09.06.2016 г. (ново при липса на кворум – за 24.06.2016 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По точка 10 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема промяната в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”, да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема промяната в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”.

2. По точка 11 от дневния ред – Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”, да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/