Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 201 / 29.12.2016

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 201

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, както следва:
Приложена Таблица.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 2.2. от свое Решение № 53/ 28.01.2016 г., като числото „0 лв.“ става „500 000 лв.“ и текстът придобива следното съдържание:
„2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. – 500 000 лв.“

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 6. от свое Решение № 53/ 28.01.2016 г., като числото „250 000 лв.“ става „466 377 лв.“ и числото „50 000 лв.“ става „390 000 лв.“ и текстът придобива следното съдържание:
„6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016 г. в размер на 466 377 лв. и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2016 г. от местни данъци и такси в размер на 390 000 лв.“

IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 8. от свое Решение № 53/ 28.01.2016 г., като числото „3 300 000 лв.“ става „908 270 лв.” и числото „5 на сто“ става „15 на сто“ и текстът придобива следното съдържание:
„8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. по бюджета на общината в размер на 908 270 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.”

V. Общински съвет - Лясковец изменя т. 9. от свое Решение № 53/ 28.01.2016 г., като числото „2 200 000 лв.“ става „3 027 500 лв.” и числото „30 на сто“ става „50 на сто“ и текстът придобива следното съдържание:
„9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 3 027 500 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Таблица