Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 155 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 155

ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На редовното заседание на общинския съвет през месец септември 2016 г., да бъде приет Правилник за отпускане на помощи на жители на община Лясковец, след което да бъде разгледано отново, предложение с вх.№ 244/28.07.2016 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/