Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 72 / 22.03.2016

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 22.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 72

ОТНОСНО: Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на точка 2 от Решение № 1 от 5 януари 2016 г. на Министерски съвет на Република България.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
План за противодействие на тероризма в Община Лясковец