Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 182 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 182

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на Решение № 100/28.04.2016 г. и Решение № 123/23.06.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Отменя Решение № 123/23.06.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

ІІ. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ¬І-95 - за училищен квартал с площ 10 021 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ 734.44 кв.м и сграда на допълващото застрояване (гараж) със застроена площ 27.17 кв.м, находящ се в кв. 2 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, при начална тръжна цена в размер на 156 404.00 лева без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС).

1. Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка ІІ да се проведе на 09.12.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445500

4. Режийни разноски в размер на 2% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007

5. Местен данък в размер на 2.5% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500

6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 160.00 лева за обекта по точка ІІ, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец - стая № 19.

7. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за обекта по точка ІІ, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по точка 3 - точка 7 не се приемат.

8. Утвърждава тръжната документация за обекта по точка ІІ, както и договора за продажба като неразделна част от нея.
Тръжна документация за обекта по точка ІІ се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева в срок до 17:00 часа на 07.12.2016 г.

9. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 08.12.2016 г. в Информационния център на Община Лясковец.

10. Депозит за участие в размер на 15 640.40 лева да се внася в срок до 08.12.2016 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

12. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка ІІ да се проведе на 16.12.2016 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

13. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 14.12.2016 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 15.12.2016 г., внасяне на депозит за участие – до 15.12.2016 г. вкл.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване за обекта по точка ІІ и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/