Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 165 / 29.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 165

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В точка 1.3. от Решение № 53/28.01.2016 г. се запазва числото „848 999 лева”, като текста на решението се изменя по следния начин:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.:
За капиталови разходи са планирани 848 999 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 848 999 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия;
– 10 574 лева остатък от целева субсидия;
– 37 922 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж гр.Лясковец – 3 716 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница – 34 206 лева;
– 130 815 лева за ремонтно-възстановителни работи на ул. „В. Левски” и ул. „Теменуга” с. Джулюница;
– 89 568 лева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общ устройствен план;
– 346 020 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси – Приложение № 9, в това число:

Наименование:

А). Целева субсидия § 51-00
било става
гр. Лясковец - основен ремонт улични настилки 34 000 59 002
с. Джулюница - основен ремонт улични настилки 15 000 19 999
с. Козаревец - ремонт улични настилки 15 000 20 000
с. Добри дял - ремонт улични настилки 15 000 20 000
с. Драгижево - ремонт улични настилки 15 000 20 000
с. Мерданя - ремонт улични настилки 15 000 19 999

Основен ремонт общинска пътна мрежа в т.ч.
Път Добри дял - Родина - ІV 40044 10 000 0
Път Драгижево- Церова кория - ІV 53002 16 000 0
Път Драгижево - Мерданя - ІV 51419 16 000 0
Път Джулюница - Кесарево - ІV 40923 6 000 0
Път гара Джулюница - Бреговица - ІV 40925 2 000 0

Всичко: 159 000 159 000

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/