Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 163 / 07.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 07.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 163

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” по реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД-09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” отговарят на Стратегическа цел II: „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на техническата и зелената инфраструктура за по-добро качество на живот”, Приоритет 2.1. „Подобряване на техническата инфраструктура”, Специфична цел 2.1.5. „Подкрепа и създаване на условия за развитие на техническата и екологична инфраструктура” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/