Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 143 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 143

ОТНОСНО: Промяна на вида на предоставяната от Община Лясковец социална услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” като държавно делегирана дейност с капацитет двадесет потребители, в социалната услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност с капацитет тридесет потребители, считано от 01.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за промяна на вида на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” като държавно делегирана дейност, в социалната услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2017 г., със следните натурални и стойностни показатели:

- Капацитет: 30 (тридесет) потребители.

- Персонал: 6 (шест) броя, съгласно Приложение № 12. Длъжности за изпълнение на стандартите и критериите за персонал в „Център за обществена подкрепа” от Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността на МТСП - октомври 2012 г.

- Издръжка: 2 865 лева (две хиляди осемстотин шестдесет и пет лева) годишно, съгласно стандартите и критериите за издръжка на социалната услуга за едно лице от държавния бюджет.

ІІ. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите на социалната услуга „център за обществена подкрепа” ще се предоставят в 3 броя помещения, с обща площ 48 кв.м, находящи се в административна сграда - публична общинска собственост, в УПИ І-1857, кв. 77 по ПУП на гр. Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, втори етаж, страна - юг, съгласно Акт за общинска собственост - публична № 4/22.01.1997 г., предоставени на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” с Решение № 531/28.10.2010 г. на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да представи настоящото решение на Общинския съвет - Лясковец пред Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до Агенцията за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, за промяна на вида на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” в гр.Лясковец като държавно делегирана дейност с капацитет двадесет потребители, в социалната услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност с капацитет тридесет потребители, считано от 01.01.2017 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/