Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 80 / 31.03.2016

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 80

ОТНОСНО: Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2016 година.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4а, т.1 и чл.59, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец през 2016 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение 1