Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 199 / 13.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 199

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/