Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 203 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 203

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.8, ал.1, т.2 и 3 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа „за”, 5 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение вх.№ 346/02.12.2016 г., относно приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/