Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 97 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 97

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот VII-ми в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.41, ал.3, ал.5 и ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против" няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII в квартал 29 по плана на гр. Лясковец, на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, а именно: помещение с площ 157 кв.м и помещение с площ 55 кв.м, за срок от 7 години, считано от 01.05.2016 г. до 01.05.2023 г.

2. Дава съгласие за извършване на дейности от страна на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” в две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр.Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в УПИ VII в квартал 29 по плана на гр. Лясковец - помещение с площ 157 кв.м и помещение с площ 55 кв.м.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на помещенията, посочени в точка 1., в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/