Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 181 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 181

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели, за стопанската 2016/2017 г., съгласно сключено споразумение по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

ІІ. Определя годишна наемна цена за имоти с начин на трайно ползване (НТП) – „полски път” в масиви с орна земя, за стопанската 2016/2017 г. в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища, както следва:

1. за землището на с.Драгижево, община Лясковец – 29.21 лева/дка (двадесет и девет лева и двадесет и една стотинки);

2. за землището на с.Козаревец, община Лясковец – 41.04 лева/дка (четиридесет и един лева и четири стотинки);

3. за землището на с.Мерданя, община Лясковец – 26.81 лева/дка (двадесет и шест лева и осемдесет и една стотинки);

4. за землището на с.Добри дял, община Лясковец – 31.22 лева/дка (тридесет и един лева и двадесет и две стотинки).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договори за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път”, за стопанската 2016/2017 г. при годишна наемна цена, определена в раздел ІІ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/