Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 84 / 31.03.2016

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 84

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, точка VІ. Наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 89 - 90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.37к, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, точка VІ. Наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГОДИШНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛЕВА/ДКА
1. ОПФ за отдаване под наем или аренда чрез търг или конкурс, отдаване под наем до 5 дка без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество  
1.1. Ниви І категория 21.00 лева/дка
1.2. Ниви ІІ категория 20.00 лева/дка
1.3. Ниви ІІІ категория 17.00 лева/дка
1.4. Ниви ІV категория 17.00 лева/дка
1.5. Ниви V категория 17.00 лева/дка
1.6. Ниви VІ категория 14.00 лева/дка
1.7. Ниви VІІ категория 11.00 лева/дка
1.8. Ниви VІІІ категория 8.00 лева/дка
1.9. Ниви ІХ категория 6.00 лева/дка
1.10. Ниви Х категория 3.00 лева/дка
1.11. Трайни насаждения І категория 21.00 лева/дка
1.12. Трайни насаждения ІІ категория 16.00 лева/дка
1.13. Трайни насаждения ІІІ категория 15.00 лева/дка
1.14. Трайни насаждения ІV категория 14.00 лева/дка
1.15. Трайни насаждения V категория 12.00 лева/дка
1.16. Трайни насаждения VІ категория 12.00 лева/дка
1.17. Трайни насаждения VІІ категория 11.00 лева/дка
1.18. Трайни насаждения VІІІ категория 10.00 лева/дка
1.19. Трайни насаждения ІХ категория 9.00 лева/дка
1.20. Трайни насаждения Х категория 8.00 лева/дка
1.21. Ливади, храсти и други селскостопански територии І категория 10.00 лева/дка
1.22. Ливади, храсти и други селскостопански територии ІІ категория 9.00 лева/дка
1.23. Ливади, храсти и други селскостопански територии ІІІ категория 8.00 лева/дка
1.24. Ливади, храсти и други селскостопански територии ІV категория 7.00 лева/дка
1.25. Ливади, храсти и други селскостопански територии V категория 7.00 лева/дка
1.26. Ливади, храсти и други селскостопански територии VІ категория 6.00 лева/дка
1.27. Ливади, храсти и други селскостопански територии VІІ категория 5.00 лева/дка
1.28. Ливади, храсти и други селскостопански територии VІІІ категории 4.00 лева/дка
1.29. Ливади, храсти и други селскостопански територии ІХ категория 3.00 лева/дка
1.30. Ливади, храсти и други селскостопански територии Х категория 2.00 лева/дка
1.31. Друга селищна територия 20.00 лева/дка
2. ОПФ предоставен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, чрез отдаване под наем за срок от 5 години, съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.  
2.1. Ниви І категория 15.00 лева/дка
2.2. Ниви ІІ категория 11.00 лева/дка
2.3. Ниви ІІІ категория 9.00 лева/дка
2.4. Ниви ІV категория 9.00 лева/дка
2.5. Ниви V категория 9.00 лева/дка
2.6. Ниви VІ категория 9.00 лева/дка
2.7. Ниви VІІ категория 8.00 лева/дка
2.8. Ниви VІІІ категория 7.00 лева/дка
2.9. Ниви ІХ категория 6.00 лева/дка
2.10. Ниви Х категория 5.00 лева/дка
2.11. Трайни насаждения І категория 15.00 лева/дка
2.12. Трайни насаждения ІІ категория 15.00 лева/дка
2.13. Трайни насаждения ІІІ категория 15.00 лева/дка
2.14. Трайни насаждения ІV категория 15.00 лева/дка
2.15. Трайни насаждения V категория 15.00 лева/дка
2.16. Трайни насаждения VІ категория 15.00 лева/дка
2.17. Трайни насаждения VІІ категория 15.00 лева/дка
2.18. Трайни насаждения VІІІ категория 15.00 лева/дка
2.19. Трайни насаждения ІХ категория 15.00 лева/дка
2.20. Трайни насаждения Х категория 15.00 лева/дка
2.21. Ливади и други селскостопански територии І категория 8.00 лева/дка
2.22. Ливади и други селскостопански територии ІІ категория 8.00 лева/дка
2.23. Ливади и други селскостопански територии ІІІ категория 8.00 лева/дка
2.24. Ливади и други селскостопански територии ІV категория 8.00 лева/дка
2.25. Ливади и други селскостопански територии V категория 8.00 лева/дка
2.26. Ливади и други селскостопански територии VІ категория 8.00 лева/дка
2.27. Ливади и други селскостопански територии VІІ категория 8.00 лева/дка
2.28. Ливади и други селскостопански територии VІІІ категории 8.00 лева/дка
2.29. Ливади и други селскостопански територии ІХ категория 8.00 лева/дка
2.30. Ливади и други селскостопански територии Х категория 8.00 лева/дка

2. Актуализацията на наемната цена на земеделските земи да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

Настоящата промяна влиза в сила от 01.04.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/