Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 50 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 50

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява прогноза за парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - 150 000.00 лева.

3. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/