Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 51 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4 от Закона за администрацията, Общински съвет - Лясковец:
А. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец – 46 броя, както следва:
1. Кмет на община – 1 брой;
2. Заместник - кмет на община – 1 брой;
3. Секретар на община – 1 брой;
4. Кметове на населени места – 5 броя;

5. Обща администрация – 12 броя, разпределени в:
- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” - 12 броя, в т.ч.:

а). Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” - 6 броя;
б). Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” - 4 броя, в т.ч. Звено за административно – техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
- Финансов контрольор – 1 бр.

6. Специализирана администрация – 21 броя, разпределени в:
- Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” – 7 броя;
- Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” - 10 броя;
- Отдел „Местни приходи” – 3 броя;
- Главен архитект – 1 бр.

7. Специализирана администрация в кметствата на територията на Община Лясковец – 5 броя, в т.ч.:
- с. Джулюница – 1 брой;
- с. Козаревец – 1 брой;
- с. Добри дял – 1 брой;
- с. Драгижево – 1 брой;
- с. Мерданя – 1 брой.

Б. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 22 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия, в т.ч.:
- Община Лясковец – 21,5 броя;
- Кметство Добри дял – 0.5 броя.

В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 22,5 броя, включващи:
1. Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – 3 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 2 броя;
- Кметство Козаревец – 0.5 брой;
- Кметство Добри дял – 0.5 брой.

2. Дейност „Чистота” – 3.5 броя, в т.ч.:
- Кметство Джулюница – 1 брой;
- Кметство Козаревец – 1 брой;
- Кметство Добри дял – 0.5 брой;
- Кметство Драгижево – 0.5 брой;
- Кметство Мерданя – 0.5 брой.

3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 7 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 5 броя;
- Кметство Козаревец – 0.5 брой;
- Кметство Добри дял – 0.5 брой;
- Кметство Мерданя – 1 брой.

4. Дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – 1 бр., в т.ч.:
- Община Лясковец – 1 брой.

5. Дейност „Радиотранслационни възли” – 1 брой: в т.ч.:
- Община Лясковец – 1 брой.

6. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 2 бр., в т.ч.:
- Община Лясковец – 2 бр.

7. Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - 1 брой, в т.ч.:
- Община Лясковец – 1 брой.

8. Дейност „Други дейности по туризъм” - 1 брой, в т.ч.:
- Община Лясковец – 1 брой.

9. Дейност „Общински пазари и тържища” - 3 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 3 броя.

Г. Одобрява общата численост в дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - 5 броя.

Д. Одобрява общата численост в дейност „Клубове на пенсионери, инвалиди и други” - 10 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 5 броя;
- Кметство Джулюница – 1 брой,
- Кметство Козаревец – 1 брой;
- Кметство Добри дял – 1 брой;
- Кметство Драгижево – 1 брой;
- Кметство Мерданя – 1 брой.

Е. Одобрява общата численост в дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - 5 броя.

ІІ. Настоящето решение влиза в сила от 01.02.2016 г.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/