Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 177 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 177

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Досегашният текст на чл. 51и от наредбата става алинея 1, като в същия член се създава нова алинея 2 и текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 51и. (1) Цена за посещение в Музея на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец:
1. за посетители – 2.00 лв. без ДДС;
2. за ученици, студенти и пенсионери – 1.00 лв. без ДДС;
3. за деца до 7 години – безплатно;
4. беседа – 5.00 лв. без ДДС.

(2) Цена за ползване на конферентната зала в Музея на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец – дневна такса:
1. през летен сезон – 40.00 лв. без ДДС;
2. през зимен сезон – 60.00 лв. без ДДС.”

§ 2. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 27 със следното съдържание:
“§ 27. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.11.2016 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/