Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 146 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 146

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.1246, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление № М-985/21.06.2016 г. и техническо задание с предложение от „ДЖИ СИ ЕН” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”, с площ 9432 м2, отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за производствено-складови дейности” и показатели за зона от вида „предимно производствена" - максимална височина до 12 м, плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.

3. На основание чл. 1246, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/