Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 48 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 48

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на пострадалите в автомобилна катастрофа и на семейството на трагично загинал в нея жител на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 6 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да подпомогне родителите на загиналия Данчо Йорданов Лалов с еднократна парична помощ в размер на хиляда лева, както и четиримата пострадали от катастрофата Деян Маринов Пеев, Стоян Стефанов Михнев, Соня Димова Георгиева и Йордан Тодоров Йорданов - всеки с по хиляда лева, или общо - еднократна помощ в размер на пет хиляди лева.

2. Средствата да бъдат осигурени чрез разход по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Общинския бюджет за 2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/