Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 83 / 31.03.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 83

ОТНОСНО: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/