Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 208 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 208

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет (основно помещение) с общоползваема площ 19.59 кв.м и манипулационна, коридор и склад (помощни помещения) с общоползваема площ 15.85 кв.м, находящи се в сградата на Кметство с. Добри дял - Здравна служба, ет. 2, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-344 - за административно и делово обслужване (АДО) в кв. 19 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с. Добри дял, актуван с Акт за публична общинска собственост № 75/10.12.2004 г., при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 124.63 лева без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем.

2. Наемът на обекта по точка 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/