Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 119 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 119

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Закон за изменение на Закона за пътищата (ДВ брой 30 от 2016 г.).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и условията за уреждане на обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в община Лясковец.“
2. Ал. 2, т. 1 се изменя и допълва по следния начин:
„1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;“

§ 2. Чл. 3, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин:
„(2) Собствеността на пътищата (пътната инфраструктура) се разпростира върху всички основни елементи по чл. 5 от Закона за пътищата – обхват на пътя, пътни съоръжения и пътни принадлежности.”

§ 3. Създава се нов чл. 3а със следното съдържание:
„Чл. 3а. (1) Пътищата (пътната инфраструктура) имат следните основни елементи:
1. обхват на пътя;
2. пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.
(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.
(3) Обхватът на пътя по дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия и над тунелите включва хоризонталната проекция на съоръжението върху терена и ограничителните ивици от двете страни на тази проекция.
(4) Ограничителните ивици по ал. 2 и 3 са с широчина до 2 м всяка.
(5) Широчината на обхвата на пътя извън населените места и в границите на урбанизираните територии с нерегулирани съседни терени се определя с проекта на пътя.
(6) Широчината на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските или общинските пътища, в границите на урбанизираните територии се определя с подробен устройствен план.
(7) При изграждане на нови пътища или реконструкция на участъци от съществуващи, успоредно на платното за движение от двете страни могат да се изграждат велосипедни алеи. При реконструкция на съществуващите пътища велосипедните алеи се изграждат върху стабилизиран банкет. При строителство на нови пътища велосипедните алеи се включват в обхвата на пътното платно. Велосипедните алеи се отделят от платното за автомобилно движение с открит бордюр и/или предпазна ограда.
(8) Общината съгласува с Агенция "Пътна инфраструктура" проектите за изграждане и свързване на общинските пътища с републиканските пътища.”

§ 4. Чл. 5, т. 1 се допълва по следния начин:
„1. организира, възлага, финансира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинските пътища;”

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се допълва по следния начин:
„(1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението и са разрешени по реда на чл. 8.”
2. Ал. 2, т. 7се отменя.
3. В ал. 2 се създава нова т. 8 със следното съдържание:
„8. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.”

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1, т. 1, буква „г“ се отменя.
2. Ал. 1, т. 1, буква „е“ се отменя.
3. В ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“ със следното съдържание:
„ж) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове.”
4. Ал. 1, т. 2, буква „г“ се изменя по следния начин:
„г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и горски територии.”
5. Ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3) При внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на пътя или в обслужващите зони, собственикът им може да започне възстановителните работи след разрешение от кмета на общината - за общинските пътища, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.”
5. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4). Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от кмета на общината:
1. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец;
2. в 30-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 2, т. 1, буква "в" с изключение на експлоатацията подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура и т. 2, буква "а", освен ако се налагат допълнителни проучвания, но не по-късно от три месеца, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено;
3. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за всички останали случаи.”

§ 7. Глава трета се изменя по следния начин:
„ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

§ 8. Чл. 10. се изменя по следния начин:
„Чл. 10. Агенцията и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона.”

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по общинските пътищата се съгласува с РДВР, сектор “Пътна полиция - КАТ” и Кмета на общината и се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците - ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г.”
2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от общината.”
3. Създават се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Недвижимите имоти - собственост на физически или юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общинските пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.”

§ 10. Чл. 14, ал. 4 се изменя и допълва по следния начин:
„(4) При съгласуването кметът или главния архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.”

§ 11. Чл. 15, ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:
„Чл. 15. (1). Кметът на общината или главния архитект може да откаже съгласуване на проектите по чл. 14, ал. 1 в случаите:”

§ 12. Чл. 18 се изменя по следния начин:
„Чл. 18. Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.”

§ 13. Чл. 21 се изменя по следния начин:
„Чл. 21. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и се взема решение за ремонт при наличие на:
1. конструктивни нарушения;
2. нарушено отводняване;
3. нарушено удобство при пътуване.”

§ 14. Създава се нов чл. 22а със следното съдържание:
„Чл. 22а. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като част от Общинския план за развитие на община.”

§ 15. Отменя се Раздел V „Програма за развитие на пътната мрежа” с чл. 23 - 26

§ 16. В Чл. 27 се създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Бюджетните средства за финансиране на дейностите по ал. 1 и 2 се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.”

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 29. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:”
2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.”

§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 30. (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 6, чл. 8, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „д“, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от наредбата или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:”
2. Ал. 1, т. 5, буква „а“ се изменя по следния начин:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата;
3. В ал. 1, т. 5 се отменя буква „в“.
4. В ал. 1, т. 5 се отменя буква „г“.
5. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.”

§ 19. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 31. (1) В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения на чл. 30 – в размер от 3000 до 8000 лв.”
2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) При повторно нарушение по чл. 29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 30 – в размер от 4000 до 12 000 лв.”

§ 20. Създава се § 5 със следното съдържание:
„§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/