Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 75 / 31.03.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 75

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2017- 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2017 година, указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от Първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2017 - 2019 г. на Министерството на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 г. - 2019 г., съгласно Приложение № 8, 6а, 6б и 6в.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/