Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 136 / 19.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 19.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 136

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.19 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.82 от Закона за публичните финанси, във връзка с Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.) в сила от 11.06.2016 г., в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 21, алинея 2 се изменя и допълва по следния начин:
„(2). Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет (чл. 51, ал. 2 от ЗПФ).”

§ 2. В чл. 29, алинея 2 се отменя.

§ 3. В чл. 29 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„(5). Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите (чл. 84, ал 5 от ЗПФ)."

§ 4. В чл. 29 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
„(6). В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета (чл. 84, ал. 6 от ЗПФ).”

§ 5. В чл. 30, ал. 3, т. 1. изразът „не могат да надвишават 5 на сто” се заменя с израза „не могат да надвишават 15 на сто”, като текстът придобива следната редакция:
„1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;”

§ 6. В чл. 30, ал. 3, т. 2. изразът „не могат да надвишават 30 на сто” се заменя с израза „не могат да надвишават 50 на сто”, като текстът придобива следната редакция:
„2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;”

§ 7. В чл. 30 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„(5). При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината (чл. 94, ал. 5 от ЗПФ).”

§ 8. В чл. 30 предишната алинея 5 става алинея 6 със следното съдържание:
„(6). Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели. (чл. 94, ал. 6 от ЗПФ).”

§ 9. В чл. 30 предишната алинея 6 става алинея 7 със следното съдържание:
„(7). Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на общината (чл. 94, ал. 7 от ЗПФ).”

§ 10. В чл. 35 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4). При временни касови разриви по бюджета на общината, с мотивирано искане и решение на общинския съвет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година.”

§ 11. В чл. 35 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5). В случай на временен касов разрив по бюджета на общината, кметът внася до министъра на финансите мотивирано предложение за удължаване срока за възстановяване на отпуснат заем с още една година или отпускане на нов заем от централния бюджет на общината за рефинансиране на непогасената част от заема, заедно с решение на общинския съвет (чл. 103 от ЗПФ).”

§ 12. В чл. 37, ал. 5 изразът „ал. 5” се заменя с израза „ал. 6“, като текстът придобива следната редакция:
„(6). С настоящата наредба (в Приложение № 2 към Наредбата) се определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси (чл. 124, ал. 5 от ЗПФ).”

§ 13. Създава се нов раздел със следното съдържание:

Раздел VIIа
ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Чл. 43а. (1). Общината е с финансови затруднения, когато са налице три или повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл. 14, ал. 1 до 6 от наредбата;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година (чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ).
(2). Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси общини с финансови затруднения (чл.130а, ал. 2 от ЗПФ).
Чл. 43б. (1). В случай на финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси (чл. 130б, ал. 1 от ЗПФ).
(2). Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години (чл. 130б, ал. 2 от ЗПФ).
(3). В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност (чл. 130б, ал. 3 от ЗПФ).
Чл. 43в. (1). Общината се наблюдава от Министерството на финансите за преценка на показателите по чл. 43а, ал. 1 (чл. 130в, ал. 1 от ЗПФ).
(2). При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 43а, ал. 1 министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130 д, ал. 2 (чл. 130в, ал. 2 от ЗПФ).
Чл. 43г. (1). Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 43а, ал. 1 към края на предходната година (чл. 130д, ал. 1 от ЗПФ).
(2). Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 43а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване (чл. 130д, ал. 2 от ЗПФ).
(3). В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни (чл. 130д, ал. 3 от ЗПФ).
(4). В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване (чл. 130д, ал. 4 от ЗПФ).
(5). С решенията по ал. 3 и ал. 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване (чл. 130д, ал. 5 от ЗПФ).
(6). Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 43а, ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия (чл.130д , ал. 6 от ЗПФ).
Чл. 43д. (1). Общината съставя план за финансово оздравяване, който съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината (чл. 130е, ал. 1 от ЗПФ).
(2). С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности (чл. 130е, ал. 2 от ЗПФ).
(3). В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане (чл. 130е, ал. 3 от ЗПФ).
(4). Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана (чл. 130е, ал. 4 от ЗПФ).
(5). След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите (чл. 130е, ал. 5 от ЗПФ).
(6). Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване (чл. 130е, ал. 6 от ЗПФ).
Чл. 43е. (1). По решение на министъра на финансите на общината може да се отпускат за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване. на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите (чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ).
(2). Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет (чл. 130ж ал. 2 от ЗПФ).
(3). За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за публичните финанси (чл. 130ж, ал. 3 от ЗПФ).
Чл. 43ж. (1). Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ (чл. 130з, ал. 1 от ЗПФ).
(2). При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон. (чл. 130з, ал. 2 от ЗПФ).
(3). Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг (чл. 130з, ал. 3 от ЗПФ).
Чл. 43з. Върху изпълнението от общината на плана за финансово оздравяване на тримесечие се извършва текущо наблюдение от Министерство на финансите. При отклонение от постигането на целите на плана кмета на общината представя писмена обосновка на министърът на финансите относно причините за това неизпълнение, като министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 43е, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове (чл. 130и от ЗПФ).
Чл. 43к. (1). По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение (чл. 130л, ал. 1 от ЗПФ).
(2). Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите (чл. 130л, ал. 1 от ЗПФ).”

§ 14. Чл. 44, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1). Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината (чл. 140, ал. 1 от ЗПФ).”

§ 15. В чл. 44, ал. 5 израза „31 декември” се заменя с израза „30 септември“, като текстът придобива следната редакция:
„(5). Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година (чл. 140, ал. 5 от ЗПФ).”

§ 16. В Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, израза „към чл. 29, ал. 2” се заменя с израза „към чл. 29, ал. 6”.

§ 17. В Приложение № 1 към чл. 29, ал. 6 и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет” в Раздел І. „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет”, т. 4 се отменя.

§ 18. В Приложение № 1 към чл. 29, ал. 6 и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет” в Раздел ІІ. „Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет”, в т. 2 израза „31 декември” се заменя с израза „31 август”, като текстът придобива следната редакция:
„2. Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 31 август на следващата година.”

§ 19. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, израза „към чл. 37, ал. 5” се заменя с израза „към чл. 37, ал. 6”.

§ 20. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси (свързани с поетите ангажименти и възникнали задължения)” израза „ал. 5” се заменя с израза „ал. 6”.

§ 21. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси (свързани с поетите ангажименти и възникнали задължения)”, в т. 8 израза „30 на сто” се заменя с израза „50 на сто”, като текстът придобива следната редакция:
„8. За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.”

§ 22. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 20.07.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/