Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 159 / 25.08.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 25.08.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 159

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и заявление № М-1468/15.08.2016 г. и техническо задание с предложение от „АРКУС - СТРОЙ” ЕАД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец” с обща площ 78799 м2, отразени с начин на трайно ползване „нива”, собственост на възложителя „АРКУС - СТРОЙ” ЕАД, и включени в концесионна площ с обхват от 77228 м2 в КВС в землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлените имоти и обособяване на урегулиран поземлен имот с показатели за зона от вида „чисто производствена” - плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,0 минимална озеленена площ до 20%.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/